องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
 


การลงพิ้นที่ของคณะกรรมการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย


วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ร่วมด้วยคณะกรรมการปฏิกูลและมูลฝอย ลงพื้นที่บ้านหนองไผ่ หมู่3 และบ้านหัวสะพาน หมู่8 เพื่อขับเคลื่อนการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ระดับครัวเรือน พร้อมกับให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะจากต้นทาง โดยการใช้หลัก 3 Rs รวมถึงสาธิตการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนที่ถูกต้องให้แก่ผู้นำชุมชน และประชาชนทั้ง 2 หมู่บ้าน

2023-01-10
2023-01-09
2023-01-03
2022-12-23
2022-12-22
2022-12-20
2022-11-29
2022-11-24
2022-11-22
2022-11-11