องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
 


การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕


เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ได้ดำเนินการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ดว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕

2023-03-22
2023-03-07
2023-03-07
2023-02-16
2023-02-08
2023-01-10
2023-01-09
2023-01-03
2022-12-23
2022-12-22