องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
 


การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕


เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ได้ดำเนินการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ดว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕

2024-01-24
2024-01-13
2024-01-10
2024-01-02
2023-12-28
2023-12-21
2023-12-07
2023-11-27
2023-10-09
2023-09-20