องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
 


กิจกรรมการดำเนินการตามโครงการบูรณาการป้องกันและอุบัติทางถนนและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองช่างตาย ฝ่ายปกครองตำบลโนนเพ็ด อสม.และ เจ้าหน้าที่ อปพร.ตำบลโนนเพ็ด ได้ดำเนินการตั้งจุดบริการประชาชน ด่านชุมชนแต่ละหมู่บ้าน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน และดำเนินการตรวจหาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กับที่เดินทางจากต่างจังหวัด และประชาชนในพื้นที่ตำบลโนนเพ็ด ในระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖

2023-11-27
2023-10-09
2023-09-20
2023-09-19
2023-09-19
2023-09-18
2023-09-14
2023-09-07
2023-09-01
2023-08-18