องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา :www.nasom.go.th

 
 
 


ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


ประชาสัมพันธ์ช่องทางให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

2024-07-20
2024-07-18
2024-07-11
2024-06-26
2024-06-17
2024-06-14
2024-06-05
2024-05-31
2024-05-25
2024-05-23