องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น


แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561-2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561-2565
 
ส่วนที่ 2 (ยุทธศาสาตร์ วิสัยทัศน์ ตัวชี้วัด และการวิเคราะห์ SWOT)
ส่วนที่ 3 (รายละเอียดโครงการฯ แผนงานบริหารงานทั่วไป)
ส่วนที่ 3 (รายละเอียดโครงการฯ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน)
ส่วนที่ 3 (รายละเอียดโครงการฯ แผนงานรักษาความสงบภายใน)
ส่วนที่ 3 (รายละเอียดโครงการฯ แผนงานสาธารณสุข)
ส่วนที่ 3 (รายละเอียดโครงการฯ แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้)
ส่วนที่ 3 (รายละเอียดโครงการฯ แผนงานการศึกษา)
ส่วนที่ 3 (รายละเอียดโครงการฯ แผนงานเคหะและชุมชน)
ส่วนที่ 3 (รายละเอียดโครงการฯ แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา)
ส่วนที่ 3 (รายละเอียดโครงการฯ แผนงานสังคมสงเคราะห์)
ส่วนที่ 3 (รายละเอียดโครงการฯ แผนงานที่เกินศักยภาพของหน่วยงาน)
ส่วนที่ 3 (การนำแผนสู่่การปฏิบัติ)
ส่วนที่ 3 (บัญชีครุภัณฑ์)
ส่วนที่ 3 (แผนงานงบกลาง)
ส่วนที่ 4 (การติดตามและประเมินผล)
    วันที่ลงข่าว
: 10 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ