องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
แผนดำเนินการประจำปี


แผนดำเนินงาน ประจำปี 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แผนดำเนินงาน ประจำปี 2565
 
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานรักษาความสงบภายใน
แผนงานการศึกษา
แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานการเกษตร
แผนงานงบกลาง
แผนงานสาธารณสุข
    วันที่ลงข่าว
: 10 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ