องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 133 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประชาสัมพันธ์ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 20 ต.ค. 2565 ]21
22 ประชาสัมพันธ์ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ดว่าด้วยจรรยาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง พ.ศ.2566 [ 20 ต.ค. 2565 ]22
23 ประชาสัมพันธ์ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 20 ต.ค. 2565 ]23
24 ประชาสัมพันธ์ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 20 ต.ค. 2565 ]22
25 ประชาสัมพันธ์ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 20 ต.ค. 2565 ]18
26 ประชาสัมพันธ์ประกาศกระบวนงานบริการที่ปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 20 ต.ค. 2565 ]20
27 ประชาสัมพันธ์ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 2566 [ 20 ต.ค. 2565 ]18
28 ประชาสัมพันธ์ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ประจำปี 2566 [ 20 ต.ค. 2565 ]18
29 ประชาสัมพันธ์ประกาศจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด [ 20 ต.ค. 2565 ]21
30 ประชาสัมพันธ์ประกาศกระบวนงานบริการและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 20 ต.ค. 2565 ]11
31 ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 [ 19 ต.ค. 2565 ]21
32 ประชาสัมพันธ์ประกาศจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจอำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 19 ต.ค. 2565 ]17
33 ประชาสัมพันธ์ประกาศจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจอำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 19 ต.ค. 2565 ]16
34 ประชาสัมพันธ์ประกาศจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจอำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 19 ต.ค. 2565 ]16
35 ประชาสัมพันธ์ประกาศจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจอำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 19 ต.ค. 2565 ]18
36 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 ส.ค. 2565 ]53
37 ประชาสัมพันธ์ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปี 2565 [ 3 ส.ค. 2565 ]50
38 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 14 มี.ค. 2565 ]100
39 ประชาสัมพันธ์ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าทีั่(No Gift Polity) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2568 [ 3 มี.ค. 2565 ]121
40 ประชาสัมพันธ์ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2568 [ 3 มี.ค. 2565 ]117
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7