องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 176 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประชาสัมพันธ์ประกาศรายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 26 ต.ค. 2565 ]34
42 ประชาสัมพันธ์ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 25 ต.ค. 2565 ]39
43 ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ ประจำปี 2566 [ 21 ต.ค. 2565 ]37
44 ประชาสัมพันธ์ประกาศการกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 20 ต.ค. 2565 ]40
45 ประชาสัมพันธ์ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 20 ต.ค. 2565 ]39
46 ประชาสัมพันธ์ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 20 ต.ค. 2565 ]38
47 ประชาสัมพันธ์ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 20 ต.ค. 2565 ]41
48 ประชาสัมพันธ์ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 20 ต.ค. 2565 ]39
49 ประชาสัมพันธ์ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ดว่าด้วยจรรยาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง พ.ศ.2566 [ 20 ต.ค. 2565 ]38
50 ประชาสัมพันธ์ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 20 ต.ค. 2565 ]43
51 ประชาสัมพันธ์ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 20 ต.ค. 2565 ]38
52 ประชาสัมพันธ์ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 20 ต.ค. 2565 ]35
53 ประชาสัมพันธ์ประกาศกระบวนงานบริการที่ปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 20 ต.ค. 2565 ]37
54 ประชาสัมพันธ์ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 2566 [ 20 ต.ค. 2565 ]39
55 ประชาสัมพันธ์ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ประจำปี 2566 [ 20 ต.ค. 2565 ]38
56 ประชาสัมพันธ์ประกาศจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด [ 20 ต.ค. 2565 ]40
57 ประชาสัมพันธ์ประกาศกระบวนงานบริการและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 20 ต.ค. 2565 ]28
58 ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 [ 19 ต.ค. 2565 ]38
59 ประชาสัมพันธ์ประกาศจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจอำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 19 ต.ค. 2565 ]34
60 ประชาสัมพันธ์ประกาศจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจอำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 19 ต.ค. 2565 ]34
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9