องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 133 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมในการประเมินองค์กรโดยให้สแกนคิวอาโค้ตเข้าตอบแบบสอบถามเพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติราชการต่อไป [ 3 มี.ค. 2564 ]158
62 ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี(2564-2566) [ 24 ก.พ. 2564 ]152
63 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเปฯพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 9 ก.พ. 2564 ]156
64 โครงการเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564 และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโลนา(covid-19) [ 31 ธ.ค. 2563 ]156
65 กำหนดการชำระภาษีและการยื่นแบบแสดงรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 15 ธ.ค. 2563 ]149
66 กระบวนงานบริการและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด [ 2 ต.ค. 2563 ]142
67 ประชาสัมพันธ์คะแนนผลการประเมิน ita ประจำปี 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]158
68 ประกาศ เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]146
69 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ว่าด้วยจรรยของข้าราชการและพนักงานจ้าง พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]135
70 ประกาศ เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]133
71 ประชาสัมพันธ์ประกาศนัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 18 ก.ย. 2563 ]137
72 ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ [ 2 ก.ย. 2563 ]137
73 ประชาสัมพันธ์ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 14 ส.ค. 2563 ]138
74 ประชาสัมพันธ์เฃิฐฃวนประชุมสภาสามัญ สมัยแรก ปี 2563 [ 24 ก.ค. 2563 ]141
75 ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท.ประจำปี 2562 [ 14 ก.ค. 2563 ]129
76 ประชาสัมพันธ์การดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามผลการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลประชาชนที่ต้องการให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ [ 18 มิ.ย. 2563 ]131
77 ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับงานบริการประชาชน(งานร้องเรียนร้องทุกข์) ประจำปี 2562 [ 16 มิ.ย. 2563 ]136
78 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ปี 2563 [ 15 พ.ค. 2563 ]125
79 ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหองคอกควาย หมู่ที่ 4 [ 13 พ.ค. 2563 ]136
80 ประชาสัมพันธ์ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 12 พ.ค. 2563 ]130
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7