องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 60 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแ่ต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2562 [ 18 มี.ค. 2565 ]106
22 แผนพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ [ 18 มี.ค. 2565 ]89
23 ประกาศ่มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2568 [ 3 มี.ค. 2565 ]110
24 รายงานการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของ อบต.โนนเพ็ด ในครึ่งปีแรก ประจำปี 2565(ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565) [ 1 มี.ค. 2565 ]90
25 ประกาศกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 8 ต.ค. 2564 ]90
26 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของ อบต.โนนเพ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔(ตุลาคม ๒๕๖๓-กันยายน ๒๕๖๔) [ 28 ก.ย. 2564 ]87
27 ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย [ 20 ก.ค. 2564 ]131
28 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 29 มี.ค. 2564 ]141
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินงาน [ 10 มี.ค. 2564 ]146
30 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระบบแท่ง ประจำปี 2564 [ 5 มี.ค. 2564 ]145
31 ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติราชการของพนักงานจ้าง(ฉบับที่ 6) ประจำปี 2559 [ 5 มี.ค. 2564 ]152
32 หลักเกณฑ์การประเมินพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบจำแนกตำแหน่ง [ 5 มี.ค. 2564 ]145
33 การกำหนดสมรรถนะเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นในระบบตำแหน่ง"ระบบวิทยฐานะ" [ 5 มี.ค. 2564 ]143
34 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภททั่วไปและตำแหน่งประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น [ 5 มี.ค. 2564 ]156
35 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ [ 5 มี.ค. 2564 ]138
36 แบบคำร้องและแบบประเมินเพื่อย้ายข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 5 มี.ค. 2564 ]149
37 ประกาศกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขและวิธีการกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลุูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ [ 5 มี.ค. 2564 ]146
38 ประกาศ ก.อบต.เรื่อง กำหนดกอง สำนักหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๖๓ [ 5 มี.ค. 2564 ]156
39 หลักเกณฑ์การกำหนดระดับตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น [ 5 มี.ค. 2564 ]137
40 รายงานการประเมินผลการเข้ารับการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2562 [ 5 มี.ค. 2564 ]156
 
|1หน้า 2|3