องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 60 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศ กท.จ.นม.เรื่อง ตำแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลกรทางการศึกษาเทศบาล(เพิ่มเติม) พ.ศ.2556 [ 5 มี.ค. 2564 ]138
42 ประกาศ ก.อบต.จ.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2558 [ 5 มี.ค. 2564 ]147
43 ประกาศ ก.อบต.เรื่อง กำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 5 มี.ค. 2564 ]151
44 ประกาศ ก.อบต.จ.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 5 มี.ค. 2564 ]134
45 ซักซ้อมแนวทางการจ้างพนักงานจ้างชั่วคราว [ 5 มี.ค. 2564 ]161
46 แนวทางการสรรหาสายบริหารที่ว่าง [ 5 มี.ค. 2564 ]131
47 ประกาศโทษทางวินัยพนักงานจ้าง [ 5 มี.ค. 2564 ]129
48 ระเบียบเกี่ยวกับเงินประจำตำแหน่ง [ 5 มี.ค. 2564 ]133
49 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น((ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 [ 5 มี.ค. 2564 ]131
50 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยที่พักของ อปท. พ.ศ.2561 [ 5 มี.ค. 2564 ]138
51 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ อปท. พ.ศ.2563 [ 5 มี.ค. 2564 ]127
52 คู่มือการประเมินทดลองการปฏิบัติราชการ [ 5 มี.ค. 2564 ]128
53 แนวทางการจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ช.ค.บ.) [ 5 มี.ค. 2564 ]143
54 ประกาศ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ.2560 [ 5 มี.ค. 2564 ]132
55 หลักเกณฑ์การประเมินและการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 [ 5 มี.ค. 2564 ]130
56 ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ประจำปี 2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]134
57 ประกาศประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]131
58 ประกาศกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]135
59 ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ในครึ่งปีหลัง ประจำปี 2563 [ 3 มี.ค. 2564 ]129
60 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) [ 24 ก.พ. 2564 ]133
 
|1|2หน้า 3