องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 64 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขและวิธีการกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลุูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ [ 5 มี.ค. 2564 ]182
42 ประกาศ ก.อบต.เรื่อง กำหนดกอง สำนักหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๖๓ [ 5 มี.ค. 2564 ]192
43 หลักเกณฑ์การกำหนดระดับตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น [ 5 มี.ค. 2564 ]157
44 รายงานการประเมินผลการเข้ารับการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2562 [ 5 มี.ค. 2564 ]175
45 ประกาศ กท.จ.นม.เรื่อง ตำแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลกรทางการศึกษาเทศบาล(เพิ่มเติม) พ.ศ.2556 [ 5 มี.ค. 2564 ]158
46 ประกาศ ก.อบต.จ.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2558 [ 5 มี.ค. 2564 ]168
47 ประกาศ ก.อบต.เรื่อง กำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 5 มี.ค. 2564 ]169
48 ประกาศ ก.อบต.จ.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 5 มี.ค. 2564 ]151
49 ซักซ้อมแนวทางการจ้างพนักงานจ้างชั่วคราว [ 5 มี.ค. 2564 ]176
50 แนวทางการสรรหาสายบริหารที่ว่าง [ 5 มี.ค. 2564 ]146
51 ประกาศโทษทางวินัยพนักงานจ้าง [ 5 มี.ค. 2564 ]146
52 ระเบียบเกี่ยวกับเงินประจำตำแหน่ง [ 5 มี.ค. 2564 ]151
53 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น((ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 [ 5 มี.ค. 2564 ]152
54 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยที่พักของ อปท. พ.ศ.2561 [ 5 มี.ค. 2564 ]159
55 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ อปท. พ.ศ.2563 [ 5 มี.ค. 2564 ]145
56 คู่มือการประเมินทดลองการปฏิบัติราชการ [ 5 มี.ค. 2564 ]149
57 แนวทางการจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ช.ค.บ.) [ 5 มี.ค. 2564 ]163
58 ประกาศ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ.2560 [ 5 มี.ค. 2564 ]149
59 หลักเกณฑ์การประเมินและการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 [ 5 มี.ค. 2564 ]147
60 ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ประจำปี 2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]150
 
|1|2หน้า 3|4